Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Współfinansowane ze ¶rodków UE

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2019 ­ 2020

Celem projektu jest wsparcie ze ¶rodków pomocy technicznej POIiŚ Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) oraz 16 wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego (WINB), czyli służb odpowiedzialnych za sprawy zwi±zane z kontrol± inwestycji oraz wydawaniem decyzji o pozwolenie na użytkowanie, m.in. dla projektów POIiŚ i CEF. Uzyskane wsparcie będzie miało wpływ na poprawę efektywno¶ci pracy WINB i pozwoli na polepszenie nadzoru nad tymi inwestycjami poprzez zwiększenie liczby kontroli na etapie ich budowy oraz zwiększenie liczby pobranych próbek wyrobów budowlanych. Zintensyfikowanie kontroli budów pozwoli na wcześniejsze zapoznanie się przez nadzór budowlany z przebiegiem budowy i w zwi±zku z tym wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości na odpowiednio wczesnym etapie, tak aby nie stanowiły one w przyszło¶ci przeszkód dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Warto¶ć projektu: 19 039 615,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 16 183 672,75 PLN

Informacja dot. funkcjonowania mechanizmu umożliwiaj±cego zgłaszanie nieprawidłowo¶ci lub nadużyć finansowych
W celu prawidłowej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Instytucja Zarz±dzaj±ca opracowała i udostępniła mechanizm umożliwiaj±cy sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowo¶ciach lub nadużyciach finansowych w ramach POIiŚ.

Wszelkie informacje o podejrzeniu wyst±pienia nieprawidłowo¶ci lub nadużyć finansowych można zgłaszać za po¶rednictwem:
- adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub
- formularza zamieszczonego na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
UE