Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualności archiwum

Ogłoszenie o naborze na Starszego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzegu.
Termin składania ofert 13.09.2019r.

http://bip.pinbbrzeg.pl/index.php?id=205
>>>
Autor/zamieścił: PINB/KS


Na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:
§ 1. Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:
- 2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy;
- 11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
>>>
Autor/zamieścił: MDK/KS


Zapraszamy do zapoznania się w imieniu Izby Administracji Skarbowej w Opolu z filmem instruktażowym usługi Twój e-PIT
>>>
Autor/zamieścił: KS/AR


Zaproszenie na 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości.


>>>
Autor/zamieścił: AR/KS>>>
Autor/zamieścił: AR/KS


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu będzie nieczynny w dniu 24.12.2018r.,
w zamian urząd będzie czynny w sobotę 15 grudnia.

Zgodnie z zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej
>>>
Autor/zamieścił: KS/AR


Ogłoszenie o naborze na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim.

Termin składania ofert 21.09.2018r.
>>>
Autor/zamieścił: AR/KS


Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2018/2019
>>>
Autor/zamieścił: AR/KS


Pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl/ został uruchomiony praktyczny portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego. Na portalu można znaleźć m.in. przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami, poradnik związany z wprowadzeniem na rynek wyrobów budowlanych, zagadnienia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikacji zawodowych występujących w budownictwie i dziedzinach pokrewnych. Najważniejszym elementem portalu jest jednak interaktywny model budynku, który pozwoli na uzyskanie informacji o procedurach wymaganych przy realizacji różnego rodzaju zamierzeń budowlanych.
>>>
Autor/zamieścił: AR/KS


26 maja na Błoniach Politechniki Opolskiej odbędzie się wielki rodzinny piknik pn.”Miliard z Programu Rodzina 500 plus opolskie”, którego organizatorem jest wojewoda i wicewojewoda opolski.


>>>
Autor/zamieścił: AR/KS


Dni wolne od pracy w urzędach administracji rządowej
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu będzie nieczynny w 2018 r w dniu:
4 maja natomiast
19 maja wyznacza się dniem pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775)
>>>
Autor/zamieścił: KS/AR


Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu
>>>
Autor/zamieścił: AR/KS


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego oraz zbędnych prawach na dobrach niematerialnych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu
>>>
Autor/zamieścił: AR/KS


Dni wolne od pracy w urzędach administracji rządowej
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu będzie nieczynny w 2017 r w dniach:
2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia, natomiast
13 maja, 24 czerwca i 9 września wyznacza się dniami pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775)
>>>
Autor/zamieścił: KS/AR


INFORMACJA NA TEMAT OGŁOSZEŃ O NABORACH ORAZ ICH WYNIKÓW
WAŻNE !
Dnia 1 czerwca 2016 r. uruchomiona została nowa baza ogłoszeń, informacje o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej oraz o wynikach naborów tymczasowo będą dostępne w dwóch miejscach.
• w nowej bazie ogłoszeń https://nabory.kprm.gov.pl (ogłoszenia opublikowane od 1 czerwca 2016 r., oraz ich wyniki)
• w dotychczasowej bazie ogłoszeń https://ogloszenia.kprm.gov.pl (ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r., oraz ich wyniki)
>>>
Autor/zamieścił: ES\KS


Na wniosek Szefa Służby Cywilnej piątek (27 maja 2016) dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw
Komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WINB Opole ukazała
się decyzja zmieniająca decyzję z 16.03.2015 r. dotycząca mostu drogowego nad kanałem Ulgi w Opolu (ul. Niemodlińska)
>>>
Autor/zamieścił: JAC/KS


XXIX ogólnopolska narada szkoleniowa organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno – budowlanej
Nowelizacja przepisów ustawy Prawo budowlane oraz funkcjonowanie terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego było przedmiotem ogólnopolskiej narady, zorganizowanej po raz dwudziesty dziewiąty przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego, przy współudziale Krystiana Walkowiaka, Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Spotkanie, w którym uczestniczyli Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński oraz Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzębski, Zastępca Głónego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jacek Szer, Dyrektorzy Departamentów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego oraz przedstawiciele organów administracji architektoniczno - budowlanej odbyło się w dniach 6 – 8 maja 2015 r. w Sulisławiu.

W trakcie narady omówione zostały znowelizowane przepisy ustawy Prawo budowlane oraz problemy organów stosujących Prawo budowlane wynikające z nowelizacji, a także kwestie związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych i bieżące problemy orzeczniczo-prawne.
>>>
Autor/zamieścił: KP/KS


Ogłoszenie naboru
Ukazało się ogłoszenie o naborze na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim pod adresem w BIP
>>>
Autor/zamieścił: ES/KS


Komunikat Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli po okresie zimowym w termninie do 31 maja 2015 r. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje, czyli legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Kontrolę grawitacyjnych przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych mogą wykonywać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.
Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie wysłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego (wzór zawiadomienia znajduje się TUTAJ). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, osoba dokonująca kontroli ma obowiązek bezzwłocznie przesłać do nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli (art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego). Właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natomiast natychmiast usunąć ww. zagrożenia (art. 70 ust. 1 Prawa budowlanego).
>>>
Autor/zamieścił:


Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak uczestniczył w warsztatach szkoleniowych służb nadzoru budowlanego, pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zorganizowanej przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa przy merytorycznym wsparciu Wojewody Opolskiego oraz Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego, które odbyły się w Pałacu w Pawłowicach w dniach 23-24 października 2014 r.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


W dniach 2-4 października 2014 r odbyła się w Hotelu „ARKAS” w Prószkowie k. Opola II Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczne Ciepło” zorganizowana przez Wojewódzki Cech Kominiarzy, Korporację Kominiarzy Polskich, Politechnikę Opolską oraz Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.
>>>
Autor/zamieścił: Rzecznik Prasowy


W dniu 26.09.2014 r. w Kombinacie Kietrz odbyło się spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe, zorganizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Głubczycach dla członków Izby z powiatu głubczyckiego
>>>
Autor/zamieścił: Rzecznik Prasowy


Komunikat Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli przed zimą w terminie do 30 listopada (natomiast kontrola po okresie zimowym powinna zostać wykonana do 31 maja) zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje, czyli legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Kontrolę grawitacyjnych przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych mogą wykonywać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.
Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie wysłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego (wzór zawiadomienia znajduje się TUTAJ). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, osoba dokonująca kontroli ma obowiązek bezzwłocznie przesłać do nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli (art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego). Właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natomiast natychmiast usunąć ww. zagrożenia (art. 70 ust. 1 Prawa budowlanego).
>>>
Autor/zamieścił:


Wskazówki dotyczące pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych wystawianych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa
>>>
Autor/zamieścił: IBC


Informacja
Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu, będzie nieczynny.
Dzień 2 maja został wyznaczony dniem wolnym od pracy za przypadające święto w dniu 3 maja 2014 roku, zgodnie z Zarządzeniem Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Opolskiego Nr 3/14 z dnia 14 stycznia 2014 r.
>>>
Autor/zamieścił: ES


W dniu 20.11.2013 r. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi.
Podczas spotkania Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym oraz Rzeczoznawcom ds. sanitarnohigienicznych najnowsze zmiany w przepisach Prawa budowlanego i przepisach wykonawczych do Prawa budowlanego. Przedmiotem dyskusji były ponadto zagadnienia wzajemnej współpracy Inspekcji oraz zadań i roli Rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych w procesie budowlanym.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Warsztaty szkoleniowe
Na zaproszenie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak w dniach 9-11.10.2013 r. wziął udział w Warsztatach szkoleniowych poświęconych współdziałaniu organów Izby Inżynierów z organami nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej. W toku warsztatów poruszono szereg zagadnień z dziedziny problematyki współpracy organów Izby Inżynierów z organami administracji rządowej, w tym w szczególności dotyczących współdziałania w zakresie postępowań dotyczących odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. W ramach wspólnej działalności szkoleniowej omówiono wybrane zagadnienia związane z prowadzeniem przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego postępowań administracyjnych w aspekcie orzecznictwa administracyjnego.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Konferencja „Bezpieczne ciepło 2013”
Na zaproszenie Wojewódzkiego Cechu Kominiarzy oraz Korporacji Kominiarzy Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak wziął udział w konferencji „Bezpieczne ciepło 2013”, która odbyła się w dniach 3-5 października 2013 r. w Hotelu „ARKAS” w Prószkowie. Uczestnicy konferencji: przedstawicie nauki reprezentujący Instytut Techniki Budowlanej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Gliwickiej, przedstawiciele producentów wyrobów budowlanych związanych z systemami ogrzewania, przedstawiciele Nadzoru Budowlanego, przedstawiciele braci kominiarskiej z Niemiec i Czech jak i sami organizatorzy podzielili się wiedzą i doświadczeniami w dziedzinie badań naukowych, technik, regulacji prawnych, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa budowy i użytkowania różnych systemów grzewczych, kominowych a również miejscem i rolą kominiarzy w coraz nowocześniejszych rozwiązaniach projektowych budynków, w tym budynków pasywnych.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


VII Konferencja Budowlana

W Ośrodku Wypoczynkowym „ZIEMOWIT” w Jarnołtówku odbyła się w dniach 5-7 czerwca br VII Konferencja Budowlana służb budowlanych administracji rządowej i samorządowej województwa opolskiego poświęcona zagadnieniom kształtowania przestrzeni publicznej. Konferencję poprowadził wraz z Zastępcą Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzatą Kałuża-Swoboda, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


XX Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz w Kielcach
4 i 5 kwietnia 2013 r., w ramach XX Ogólnopolskich Targów Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz w Kielcach, Krystian Walkowiak – Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uczestniczył w spotkaniu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego.
>>>
Autor/zamieścił: KW


Spotkanie konsultacyjne Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Namysłowie
27 marca 2013 Krystian Walkowiak, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, uczestniczył w regionalnym spotkaniu konsultacyjnym projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego - członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Namysłowie.
>>>
Autor/zamieścił: KW


Spotkanie członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
7 listopada 2012 r. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z regionalnymi członkami Izby, zorganizowanym przy współudziale władz samorządowych powiatu strzeleckiego.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Warsztaty szkoleniowe służb budowlanych województwa śląskiego
W obywających się w dniach 17 – 19 października 2012 r. w Wiśle warsztatach szkoleniowych organów nadzoru budowlanego województwa śląskiego, organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów prowadzących postępowania
z zakresu planowania przestrzennego uczestniczył Krystian Walkowiak, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Naczelnik Wydziału Wyrobów Budowlanych, Patrycja Krawczyk.
>>>
Autor/zamieścił: PK/KS


XXIV ogólnopolska narada terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
Stosowanie przepisów Prawa budowlanego oraz funkcjonowanie terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego było przedmiotem ogólnopolskiej narady w której uczestniczył Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Krystian Walkowiak oraz jego Zastępca, Urszula Mularczyk. Spotkanie, organizowane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego po raz dwudziesty czwarty, odbyło się w dniach 1 – 3 października 2012 r. w Rynie.
>>>
Autor/zamieścił: PK/KS


Narada Kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu i Kierowników powiatowych służb nadzoru budowlanego województwa opolskiego
27 września 2012 r. odbyła się narada Kierownictwa nadzoru budowlanego województwa opolskiego. W trakcie spotkania poruszone zostały zagadnienia związane z kontrolą instalacji gazowych oraz przewodów kominowych oraz właściwym planowaniem działań kontrolnych nadzoru budowlanego, które pozwolą na właściwą realizację zadań przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakości. Ponadto w trakcie narady podsumowano wyniki akcji „Bezpieczne Wakacje 2012”.
>>>
Autor/zamieścił: PK/KS


W dniu 4 października 2012r. na stronie BIP Inspektoratu zostało ponownie zamieszczone rozpoznanie cenowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy: sufitu podwieszanego, pomieszczenia biurowego, pomieszczeń WC na I piętrze budynku biurowo-handlowego mieszczącego się w Opolu przy ul. Ozimskiej 19, data zakończenia: 12.10.2012
>>>
Autor/zamieścił: AR/KS


Podsumowanie akcji Bezpieczne Wakacje 2012 (26.09.2012)
Przez ponad dwa miesiące Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego województwa opolskiego prowadzili kontrole obiektów budowlanych oraz miejsc letniej rekreacji, których użytkowanie wzrasta w okresie wakacji. W szczególności sprawdzano obiekty, w których organizowano letni wypoczynek dzieci i młodzieży oraz boiska, baseny i place zabaw. Szczegóły efektów pracy opolskich służb nadzoru budowlanego znajdują się w opracowaniu Podsumowanie akcji Bezpieczne Wakacje 2012.
>>>
Autor/zamieścił: PK/KS


ZIMA 2012/2013 KOMUNIKAT OPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Śnieg na dachach - komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Opolskie w Internecie (05.09.2012 r.)
W Izbicku podsumowano realizowany przez Samorząd Województwa Opolskiego Projekt „Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno – promocyjny Województwa Opolskiego”.

>>>
Autor/zamieścił: PK/KS


Spotkanie konsultacyjne osób pracujących dla budownictwa (21.06.2012 r.)
Wczoraj Krystian Walkowiak, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Kluczborku. W trakcie spotkania omówił najczęściej występujące błędy i uchybienia w działaniach podejmowanych przez uczestników procesu budowlanego.
>>>
Autor/zamieścił: PK


Narada Kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu i Kierowników powiatowych służb nadzoru budowlanego województwa opolskiego
21 czerwca 2012 roku podczas spotkania moderowanego przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Krystiana Walkowiaka, dyskutowano o planowanej konsolidacji służb nadzoru budowlanego, kontynuacji prac związanych z załatwianiem spraw drogą elektroniczną oraz skutecznym przeprowadzaniu akcji „Bezpieczne Wakacje”.
>>>
Autor/zamieścił: PK


Bezpieczne Wakacje 2012
Okres letniego wypoczynku wiąże się z nasilonym użytkowaniem obiektów i miejsc przeznaczonych do rekreacji, szczególnie ze strony dzieci i młodzieży. Może to powodować zwiększenie się liczby zdarzeń, które w sposób niepożądany będą miały wpływ na bezpieczeństwo osób wypoczywających. Aby możliwie ograniczyć ich wystąpienie Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zainicjował, wśród służb nadzoru budowlanego województwa opolskiego, działania profilaktyczno-prewencyjne w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”.
>>>
Autor/zamieścił: PK


XXIII ogólopolska narada szkoleniowa służb nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej
W celu aktualizowania wiedzy i wypracowywania jednolitości interpretacji przepisów prawnych Głównych Inspektor Nadzoru Budowlanego organizuje w Elgiszewie, od 14 do 16 maja 2012 r., naradę szkoleniową. W spotkaniu tym będzie uczestniczył Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Krystian Walkowiak wraz z pracownikami wydziałów inspekcji budowlanej, nadzoru i kontroli oraz wyrobów budowlanych.
>>>
Autor/zamieścił: PK/KS


Integracja środowiska budowlanego
9 maja 2012 r. Zastępca Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Urszula Mularczyk, weźmie udział w spotkaniu konsultacyjnym członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powiatu opolskiego z władzami samorządowymi. Przedstawi na nim podstawowe uchybienia w działaniu uczestników procesu budowlanego, wynikające z doświadczenia zawodowego.
>>>
Autor/zamieścił: PK/KS


Narada Kierownictwa Nadzoru Budowlanego
województwa opolskiego (26.04.2012 r.)
W Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Opolu omawiano dzisiaj zagadnienia związane z planowanymi zmianami w zadaniach służb nadzoru budowlanego, załatwianiem spraw drogą elektroniczną oraz skutkami ostatniej noweli Kodeksu postępowania administracyjnego.
>>>
Autor/zamieścił: PK/KS


W dniu 23.07.2012 r. ukazały się nowe oferty pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu na stanowisko :
Starszy inspektor nadzoru budowlanego do spraw inspekcji budowlanej
oraz
Starszy specjalista do spraw orzecznictwa administracyjnego
>>>
Autor/zamieścił: KS


Od 21 lutego 2012 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Opolu można załatwiać sprawy urzędowe przez internet, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
>>>
Autor/zamieścił: PK/KS


Od 01.07.2011 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu będzie czynny od 07:00 do 15:00
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie budowy zjazdów.
>>>
Autor/zamieścił: GUNB/KS


Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego "W sprawie uwierzytelniania dokumentów stanowiących część projektu budowlanego".
>>>
Autor/zamieścił: GINB/KS


W dniach 26-28.10.2011 r. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak uczestniczył w VI Wojewódzkiej Konferencji Budowlanej.


>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Od 01.07.2011 do 31.08.2011 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
>>>
Autor/zamieścił: KS


>>>
Autor/zamieścił:


Od 01.07.2011 do 31.08.2011 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
Będzie czynny od 07:00 do 15:00> >>>
Autor/zamieścił:


>>>
Autor/zamieścił:


Będzie czynny od 07:00 do 15:00> >>>
Autor/zamieścił:


>>>
Autor/zamieścił:


Gradobicie w gminach Lubsza, Lewin Brzeski

W dniach 6-8 oraz 16 września 2011r. służby kontrolne Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego powiatów: brzeskiego opolskiego i miasta Opola przeprowadziły kompleksową kontrolę obiektów budowlanych we wsiach Czepielowice i Kościerzyce w powiecie brzeskim, gmina Lubsza, uszkodzonych w wyniku wystąpienia czynników zewnętrznych odziałujących na obiekty, związanych z działaniem sił natury: opady atmosferyczne – gradobicie.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


W dniu 21.01.2011r. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak uczestniczył w Spotkaniu Noworocznym opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które odbyło się w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


19 stycznia 2011r. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak wziął udział w naradzie służb nadzoru budowlanego, która odbyła się w Pałacu w Pawłowicach.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Informacja w zakresie pomocy w formie zasiłków od 20 tys. zł do 100 tys. zł na usuwanie skutków powodzi (lokali i budynków mieszkalnych) 2010 r. na terenie województwa opolskiego(stan na dzień 18 listopada 2010r.)
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Środki wypłacone na pokrycie szkód powodziowych a nie wykorzystane należy zwrócić na konto :
NBP O/O w Opolu 72 1010 1401 0006 9322 3000 0000 Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
W treści przelewu proszę określić o zwrot jakich środków chodzi (powódź).

>>>
Autor/zamieścił: UM/KS


ZIMA 2010/2011 KOMUNIKAT OPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Uwaga śnieg na dachach
Komunikat GUNB
>>>
Autor/zamieścił: GUNB/KS


Zawiadomienie o wyborze oferty
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na wymianie aluminiowej stolarki okiennej.
>>>
Autor/zamieścił: KFC


Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak poprowadził w dnia 7-8.10.2010r. warsztaty orzecznicze zorganizowane dla służb nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno budowlanej województwa opolskiego.
>>>
Autor/zamieścił: KWKS


Informacja w zakresie pomocy w formie zasiłków od 20 tys. zł do 100 tys. zł na usuwanie skutków powodzi (lokali i budynków mieszkalnych) 2010 r. na terenie województwa opolskiego(stan na dzień 25 października 2010r.)
>>>
Autor/zamieścił: KWKS


Komunikat Opolskiego Wojewódzkiego Inspektor Nadzoru Budowlanego podsumowujący powódź.
Informacja o działaniach
Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego związanych z usuwaniem skutków powodzi maj 2010 r. TUTAJ
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Lista rzeczoznawców Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Listę nazwisk wraz z telefonami można znaleźć TUTAJ.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Lista rzeczoznawców
Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury znalazł się wykaz osób uprawnionych do wykonania wyceny szkód (rzeczoznawców) na potrzeby udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w powodzi - w przedziale od 20 do 100 tysięcy złotych. Wykaz znajduje się TUTAJ.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Komunikatu Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczący zasad udzielania pomocy od 20 do 100 tysięcy złotych znajduje się TUTAJ.
>>>
Autor/zamieścił: UM/KS


Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów poddanych działaniom sił natury.
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Informacja w zakresie pomocy w formie zasiłków od 20 tys. zł do 100 tys. zł na usuwanie skutków powodzi (lokali i budynków mieszkalnych) 2010 r. na terenie województwa opolskiego(stan na dzień 3 września 2010r.)
>>>
Autor/zamieścił: KW/KS


Zmiany w prawie w zakresie spraw dotyczących inwestycji liniowych polegających na dodawaniu lub wymianie kabli.
>>>
Autor/zamieścił: KW


Drogi ewakuacyjne stanowisko Państwowej Straży Pożarnej
>>>
Autor/zamieścił: PSP


Ochrona przyrody przy prowadzeniu prac budowlanych
Departament Ochrony Przyrody przedstawia stanowisko na temat ochrony przyrody przy prowadzeniu prac budowlanych.
>>>
Autor/zamieścił: GDOŚ


Komunikatu Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczący zasad udzielania pomocy od 20 do 100 tysięcy złotych znajduje się TUTAJ.
>>>
Autor/zamieścił: KW


Aktualna informacja nt. wypłat zasiłków celowych 20-100 tyś zł poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi w województwie opolskim (stan na dzień 12.08.2010 r.)
>>>
Autor/zamieścił: ADB


Komunikat Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Komunikat Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych dotkniętych przez powódź.
>>>
Autor/zamieścił: KW


Komunikat Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwraca uwagę, właścicielom budynków mieszkalnych, zalanych wodami powodziowym, na konieczność wykonania wymienionych niżej czynności przed przystąpieniem do ich użytkowania po zejściu wód powodziowych.
>>>
Autor/zamieścił: KW


Komunikat Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Komunikat Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie ogólnych postępowań właścicieli, zarządców lub użytkowników dla obiektów zalanych wodą powodziową.
>>>
Autor/zamieścił: MR


Zmiany w prawie
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 223 opublikowana została ustawa z dnia 02 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1676). Powyższy akt prawny wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2010 r.
>>>
Autor/zamieścił: KW


Zmiany w prawie
W Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2009 r. Nr 226 opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Powyższy akt prawny wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2009 r.
>>>
Autor/zamieścił: KW


Zmiany w prawie
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 224 opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz. 1795). Powyższy akt prawny wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 r.
>>>
Autor/zamieścił: KW
Pracownicy służb nadzoru budowlanego województwa opolskiego składają kondolencje Rodzinom, Bliskim i Przyjaciołom wszystkich osób, które zginęły w tragicznej katastrofie samolotu Prezydenckiego
>>>
Autor/zamieścił: KW


Zmiany w prawie - Kodeks pracy
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219 opublikowana została ustawa z dnia 05 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 219, poz. 1704). Powyższy akt prawny wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2010 r.
>>>
Autor/zamieścił: KW


Obowiązki pracodawcy, który organizuje odśnieżanie dachów.
Główny Inspektor Pracy przypomina o przestrzeganiu przepisów i zasad bezpieczeństwa przy odśnieżaniu dachów. Podkreśla także, jakie obowiązki ma pracodawca, który organizuje takie prace.
>>>
Autor/zamieścił: KW


Komunikat Wojewody Opolskiego
>>>
Autor/zamieścił: KW


Zima 2009/2010
KOMUNIKAT OPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
>>>
Autor/zamieścił: KW


PINB wytyczne
Ogólne wytyczne dla Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w województwie opolskim podczas kontroli użytkowania obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2, oraz innych obiektów budowlanych, których powierzchnia dachu przekracza 1000 m2, w razie wystąpienia niekorzystnych zjawisk oddziałujących na te obiekty w sezonie 2008/2009.
>>>
Autor/zamieścił: KW


Zmiany w prawie
W Dzienniku Ustaw z dnia 21 grudnia 2009 r. Nr 216 opublikowana została ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów (Dz. U. Nr 216, poz. 1676).
Powyższy akt prawny wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
>>>
Autor/zamieścił: KW


Karta zgłoszenia na V KONFERENCJE BUDOWLANĄ
W dziale piki do pobrania została dodana Karta zgłoszenia na V KONFERENCJE BUDOWLANĄ organizowaną przez OWINB w dniach 18.05 - 20.05. 2010 r.
>>>
Autor/zamieścił: KS
>>>
Autor/zamieścił: