Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualności

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak uczestniczył w warsztatach szkoleniowych służb nadzoru budowlanego, pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zorganizowanej przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa przy merytorycznym wsparciu Wojewody Opolskiego oraz Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego, które odbyły się w Pałacu w Pawłowicach w dniach 23-24 października 2014 r. W toku warsztatów:
- zapoznano uczestników z zadaniami i działaniami Izby Inżynierów, które przedstawił Przewodniczący Opolskiej Izby – Adam Rak;
- omówione zostały znowelizowane przepisy wykonawcze do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, które przedstawił Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego – Marek Świetlik;
- przedstawione zostały również procedury z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w procesie budowlanym, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę i przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, które przedstawił przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
- omówione zostały problematyki postepowań administracyjnych w zadaniach organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, które przedstawili Z-ca Dyrektora Wydziału Insfrastruktury i Nieruchomości OUW Małgorzata Kałuża Swoboda oraz Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego WINB w Opolu Justyna Ciszak.

Autor/zamieścił: KW/KS

Strona główna