Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

AktualnościOpolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak wziął udział w naradzie służb nadzoru budowlanego, która odbyła się w Pałacu w Pawłowicach. W naradzie wzięli również udział Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego woj. opolskiego. Przedmiotem narady była ocena realizacji zadań za rok 2010, sytuacja prawno-organizacyjna służb nadzoru budowlanego oraz wypracowanie zasad i planów działań w 2011r.
Wypracowano ogólne wytyczne do planów pracy, w tym działań kontrolnych, które skupione zostaną przede wszystkim wokół zagadnień utrzymania właściwego stanu technicznego:
• dróg i obiektów drogowych,
• melioracji podstawowej i szczegółowej – odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powodziowe województwa,
• obiektów służby zdrowia,
• stadionów i innych obiektów sportowych,
• obiektów kubaturowych dla których obowiązkowe jest prowadzenie książki obiektu budowlanego.
Autor/zamieścił: KW/KS

Strona główna