Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualności

Komunikat Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwraca uwagę, właścicielom budynków mieszkalnych, zalanych wodami powodziowym, na konieczność wykonania wymienionych niżej czynności przed przystąpieniem do ich użytkowania po zejściu wód powodziowych.

Bezpieczne dalsze użytkowanie obiektu budowlanego, w wypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt – tu wód powodziowych, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego takiego obiektu.

Kontrolą taką należy objąć następujące następujące elementy:
1. elementu konstrukcyjne budynku,
2. instalacje narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników zewnętrznych,
3. instalacji gazowych,
4. instalacji elektrycznych,
5. przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych),
6. sprawności połączeń instalacji,
7. sprawności osprzętu,
8. sprawności zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
9. oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kontrole elementów konstrukcyjnych budynku powinny być dokonywane przez:
1. osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
Kontrolę przewodów kominowych mogą przeprowadzać:
1. osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
2. osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim,

Kontrolę instalacji gazowych, instalacji elektrycznych
i piorunochronnych mogą przeprowadzać:
1. osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy dokonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych
i gazowych.

Wstępnej oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (budynków), na terenach popowodziowych, przeprowadzać będą służby nadzoru budowlanego województwa opolskiego.

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwraca się do właścicieli zalanych budynków o sygnalizowanie wszelkich problemów związanych ze stanem technicznym budynków oraz o pomoc w tym zakresie bezpośrednio do Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego, lub do urzędów gmin celem przekazania do organów nadzoru budowlanego.
Autor/zamieścił: KW

Strona główna