Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Aktualności

Na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje: § 1. Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:
- 2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy;
- 11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Autor/zamieścił: MDK/KS

Strona główna